„puste” faktury

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej rozpoznają i zwalczają nielegalny proceder obrotu tzw. „pustymi” fakturami. Prowadzone przez KAS działania mają na celu uderzenie w zorganizowane grupy przestępcze wystawiające i rozprowadzające takie faktury. Również osoby, które wykorzystują je w swojej działalności gospodarczej muszą liczyć się z konsekwencjami.
Organy skarbowe oprócz tego, że koncentrują się na wyszukiwaniu i karaniu osób wystawiających „puste” faktury, przestępców zajmujących się tym procederem i działających na wielką skalę, kładą również nacisk na wykrywanie osób i firm, które nabywają „puste” faktury i wykorzystują je do obniżenia zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotów podatku VAT. Należy zauważyć, że w wielu przypadkach identyfikacja nabywców „pustych” faktur jest nawet łatwiejsza od ustalenia ich sprzedawców, często będących członkami dobrze zorganizowanych grup przestępczych.
Przykładem prowadzonych działań przeciwko nabywcom „pustych” faktur jest niedawne ujawnienie przez Służbę Celno-Skarbową 25 takich firm z różnych części kraju – tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy. Konsekwencją dokonanej identyfikacji jest wszczęcie kontroli w wybranych podmiotach. Działania kontrolne są oparte o informacje o konkretnych nadużyciach, co pozwala w szybki sposób ustalić szczegóły przestępstwa.
Od dnia 1 marca 2017 r., kiedy weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, zarówno wystawianie jak i używanie „pustych” faktur jest zagrożone surowymi karami pozbawienia wolności:
1) podrobienie lub przerobienie faktury, w celu użycia za autentyczną, w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, a także używanie takiej faktury jako autentycznej jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,
2) wystawienie faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem przekraczającą 200 tys. zł, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, a także używanie takiej faktury lub faktur jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstw określonych powyżej wobec faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość przekracza 5 mln zł lub sprawca takiego procederu z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, wówczas podlega on karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli natomiast w/w kwota przekroczy 10 mln zł, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
W razie skazania za w/w przestępstwa, sąd, oprócz kary pozbawienia wolności, może wymierzyć grzywnę w wysokości do 6 mln zł.
Osoby wystawiające lub korzystające z pustych faktur mogą ponosić odpowiedzialność także na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Za nierzetelne wystawienie faktury lub posługiwanie się takim dokumentem grozi kara grzywny do kwoty 19.198.080 zł lub nie mniej niż rok pozbawienia wolności, bądź obie te kary jednocześnie.
Poza sankcjami karnymi i karno-skarbowymi, osoby zaangażowane w proceder obrotu pustymi fakturami muszą również liczyć się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, tj. m.in. brakiem możliwości odliczenia podatku VAT na podstawie „pustej” faktury oraz obowiązkiem zapłaty stawki sankcyjnej VAT w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego.
Źródło: Ministerstwo Finansów

Tajemnice paragonu

Co należy umieścić na paragonie z kasy fiskalnej

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nie wskazuje jednoznacznie zamkniętego katalogu danych jakie mogą zostać wpisane na wydruku paragonu fiskalnego. Oznacza to, iż dopuszczalne jest umieszczenie na paragonie fiskalnym dodatkowych danych.

Zapis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, decydującym kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania tych urządzeń jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy stanowi natomiast, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Zgodni z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, paragon fiskalny zawiera kilka podstawowych informacji tj.:
1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3. numer kolejny wydruku;
4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
5. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
7. cenę jednostkową towaru lub usługi;
8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
12. łączną kwotę podatku;
13. łączną kwotę sprzedaży brutto;
14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
15. kolejny numer paragonu fiskalnego;
16. numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Informacje zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem informacji o dacie oraz czasie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy muszą być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego (§ 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dopuszcza możliwość umieszczenia na paragonie fiskalnym, dodatkowych informacji

Opracowano na podstawie; http://ksiegowosc.infor.pl/…/694287,Paragon-musi-zawierac-s…

Oszusci a CEIDG !!!

Uważajmy na oszustów – wpis do CEIDG jest bezpłatny!

Ministerstwo Rozwoju przestrzega przed fałszywymi mailami i listami przesyłanymi do osób które zarejestrowały jednoosobową działalność gospodarczą. Ministerstwo informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.

System nie wysyła żadnych informacji wzywających do zapłaty na adresy korespondencyjne bądź elektroniczne przedsiębiorców. CEIDG jest jedynym oficjalnym rejestrem jednoosobowych działalności gospodarczych.

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG otrzymuje komunikat o tym, że wpis do ewidencji jest bezpłatny. Komunikat ten znajduje się na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu w systemie CEIDG. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na głównej stronie internetowej CEIDG, a także na stronach resortu i serwisie biznes.gov.pl.

Komunikaty rozpowszechniane są także za pośrednictwem urzędów, z którymi przedsiębiorcy mają częsty kontakt (urzędy gmin, urzędy skarbowe, itp.).

MR podejmuje różne działania, których celem jest ochrona przedsiębiorców przed ponoszeniem nieuzasadnionych opłat.
Do przedsiębiorców oraz urzędników skierowane zostały również wiadomości z ostrzeżeniem i prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez nie rejestrów. Ponadto, w systemie CEIDG wprowadzone zostały zmiany, które utrudniają filtrowanie bazy danych według kryteriów, którymi posługiwały się prywatne rejestry.

Wszystkim przedsiębiorcom resort rozwoju zaleca uważną lekturę pism pochodzących z komercyjnych rejestrów. Osoby, które czują się poszkodowane, mogą osobno złożyć zawiadomienie do prokuratury.

Źródło: inforfk.pl

Amortyzacja 2018

Od 2018 r. zmiany w amortyzacji!!!😁

Od przyszłego roku nie trzeba będzie amortyzować środków trwałych o wartości do 5 tys. zł, a nie jak dziś do 3,5 tys. zł. Po prawie 17 latach Ministerstwo Finansów zdecydowało o podniesieniu limitu jednorazowej amortyzacji!😃

To rozwiązanie ma się znaleźć w nowym projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów. W najbliższych dniach ma on zostać wpisany do wykazu prac Rady Ministrów.
😉

Po więcej informacji zapraszamy do Nas 😉

Źródło: gazetaprawna.pl

„Podatkowy” tydzień

Mimo, że przed Nami całkowicie „podatkowy” tydzień zaczynamy  od kawy i… zalet biura rachunkowego! 😊
Umiejętność prowadzenia księgowości we własnej firmie jest bardzo przydatna dla każdego przedsiębiorcy, ale nie każdy ją posiada🙂. Warto w tej sytuacji skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, które świadczy usługi w tym zakresie a ponad to traktuje swoich klientów nie jak petentów a przyjaciół w biznesie.
Dzięki doświadczeniu zespołu biuro rachunkowe jest w stanie rozwiązać większość problemów, zdejmując z przedsiębiorców ciężar spraw księgowych i podatkowych.
Poza wiedzą i doświadczeniem biura rachunkowe oferują pełen zakres usług. Pracownicy biura prowadzą zarówno księgi rachunkowe jak i księgi przychodów i rozchodów. Wykonują rozliczenia roczne oraz na Nich spoczywa ciężar kontaktu z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w istotnych dla firmy sprawach. Również kwestia obsługi płac i deklaracji podatkowych t też domena biura. Przede wszystkim najważniejszą zaletą biura rachunkowego jest fakt, że przedsiębiorca może zająć się innymi sprawami, które są równie ważne dla istnienia i rozwoju jego działalności nie martwiąc się o prawidłowe rozliczenie firmy.
Koszt wynajęcia takiego biura nie jest duży biorąc pod uwagę fakt, jak wieloma zagadnieniami się zajmuje.
Czy takie jest Ingress? Oczywiście! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i udowodnimy, że to wszystko prawda

Rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie pomaga rozwijać firmy

Sprawdź, kto może skorzystać z pożyczki. 
Rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” pomaga rozwijać firmy.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.
W ramach Programu, udzielane są nisko oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. 
Od 1 czerwca 2017 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 87 071 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 26 121,30 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2017 r.
W sumie na oba cele wydatkowano już łącznie kwotę ok. 193,6 mln zł (w tym prawie 2 mln na nowe miejsca pracy dla bezrobotnych) – 3051 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 83 na utworzenie przez przedsiębiorców stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

Dlaczego Ingress ????

Mimo, że przed Nami całkowicie „podatkowy” tydzień zaczynamy poniedziałek od kawy i… zalet biura rachunkowego! 😊
Umiejętność prowadzenia księgowości we własnej firmie jest bardzo przydatna dla każdego przedsiębiorcy, ale nie każdy ją posiada🙂. Warto w tej sytuacji skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, które świadczy usługi w tym zakresie a ponad to traktuje swoich klientów nie jak petentów a przyjaciół w biznesie. 
Dzięki doświadczeniu zespołu biuro rachunkowe jest w stanie rozwiązać większość problemów, zdejmując z przedsiębiorców ciężar spraw księgowych i podatkowych.
Poza wiedzą i doświadczeniem biura rachunkowe oferują pełen zakres usług. Pracownicy biura prowadzą zarówno księgi rachunkowe jak i księgi przychodów i rozchodów. Wykonują rozliczenia roczne oraz na Nich spoczywa ciężar kontaktu z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w istotnych dla firmy sprawach. Również kwestia obsługi płac i deklaracji podatkowych t też domena biura. Przede wszystkim najważniejszą zaletą biura rachunkowego jest fakt, że przedsiębiorca może zająć się innymi sprawami, które są równie ważne dla istnienia i rozwoju jego działalności nie martwiąc się o prawidłowe rozliczenie firmy.
Koszt wynajęcia takiego biura nie jest duży biorąc pod uwagę fakt, jak wieloma zagadnieniami się zajmuje. 
Czy takie jest Ingress? Oczywiście! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i udowodnimy, że to wszystko prawda 😊

Nowa ulga dla firm – jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100 tys. zł

Przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy, który przyjął rząd na posiedzeniu 30 maja 2017 r.

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym kupią maszyny lub urządzenia (grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) za kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł. Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT uzyskają oni możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na kwotę do 100 tys. zł rocznie.

Składki ZUS na jedno indywidualne konto!

 

Sejm 7 kwietnia przyjął  zmiany w prawie pozwalające na opłacanie  składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek. W czwartkowych głosowaniach Sejm przyjął  trzy redakcyjne poprawki Senatu do zmian w prawie pozwalających na opłacanie  składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek.

Numer konta będzie przypisany do unikalnego identyfikatora płatnika  a więc ZUS nie będzie miał problemu z identyfikacją wpłaty. Po otrzymaniu składek zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

Zmiana ta ma spowodować wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Zmiany będą też dotyczyły zasad zaliczania wpłat na koncie – pierwsze będą zaspokajane najstarsze zaległości w składkach.